Kostenlose Retoure innerhalb von 14 Tagen Versand gratis für alle Bestellungen Kostenlose Retoure innerhalb von 14 Tagen Versand gratis für alle Bestellungen Kostenlose Retoure innerhalb von 14 Tagen Versand gratis für alle Bestellungen Kostenlose Retoure innerhalb von 14 Tagen Versand gratis für alle Bestellungen Kostenlose Retoure innerhalb von 14 Tagen Versand gratis für alle Bestellungen Kostenlose Retoure innerhalb von 14 Tagen Versand gratis für alle Bestellungen
en

Reklamační řád

VII.
PRÁVA VZNIKAJÍCÍ Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

 
 1. Prodávající neposkytuje Kupujícímu na Zboží záruku za jakost. Dle § 2165 odst. 1 občanského zákoníku je Kupující, je-li spotřebitelem, oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne na Zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. Prodávající odpovídá za vady Zboží, které má při převzetí Kupujícím.
 1. Plnění Prodávajícího se považuje za řádné i v případě, že plnění vykazuje určité odchylky co do rozměrů nebo hmotnosti, pokud odchylka nepřesáhne 5%. Prodávající rovněž neodpovídá za vady Zboží způsobené nesprávnou nebo nevhodnou manipulací či používání, nevhodným skladováním, nesprávným uložením nebo vady vzniklé v důsledku živelných pohrom a rovněž neodpovídá za vady způsobené Kupujícím nebo třetí osobou. Při jakémkoliv nakládání se Zbožím je Kupující povinen postupovat podle návodů ke Zboží přiložených a pokud ke Zboží přiložené nebyly, podle zásad obvyklé opatrnosti.
 1. Kupující má právo na uspokojení jeho práva z odpovědnosti za vady Zboží dále uvedenými způsoby, avšak toliko v dále uvedeném pořadí: je-li podstatou vady nedodání celého Zboží, bude odstraněna dodáním chybějícího Zboží, jinak bude vadnost řešena odstraněním vady, dodáním náhradního Zboží za zboží vadné anebo přiměřenou slevou z Ceny. Kupující v případě řádné a oprávněné reklamace nemůže požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel.
 1. Dojde-li ke vzniku škody na straně Kupujícího v souvislosti s odpovědností Prodávajícího za vady Zboží, je náhrada takového škody včetně ušlého zisku omezena cenou Zboží uvedenou v Objednávce. Odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží i škodu Kupujícího je vyloučena vznikly-li nedostatky Zboží vyšší mocí nebo nesprávným jednáním Kupujícího či jiné osoby odlišné od Prodávajícího.
 1. Kupující má právo reklamovat vady Zboží, tedy uplatnit svá práva, která odpovídají odpovědnosti Prodávajícího za vady Zboží, to vše v souladu s těmito VOP a občanským zákoníkem.
 1. Je-li Zboží dodáno se zjevnými vadami, je Kupující povinen vady Zboží reklamovat do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Zboží. Za zjevnou vadu zboží se považuje i dodání jiného množství zboží, nebo dodání Zboží v jiném provedení, než je sjednáno Smlouvou. Uplyne-li uvedená lhůta marně má se za to, že Zboží bylo dodáno řádně a bez vad.
 1. Pokud je zboží dodáno dopravcem v porušeném obalu, nebo má-li Kupující při převzetí zboží pochybnosti o tom, zda zboží vykazuje známky poškození, vyhotoví Kupující s přepravcem na místě písemný zápis o reklamaci Zboží. Kupující má v takovém případě právo poškozenou zásilku nepřebrat. Podepsáním přepravního dokladu Kupující souhlasí s převzetím Zboží a stvrzuje, že Zboží převzal bez viditelného poškození či vad. 
 1. Kupující technicky uplatňuje reklamaci prostřednictvím uživatelského účtu. V uživatelském účtu vybere „moje objednávky“ a z historie vlastních objednávek vybere Objednávku, kterou má zájem vrátit. Z takto vybrané Objednávky vybere konkrétní Zboží, které má zájem vrátit a klikne na ikonu „vrátit“ nebo „reklamovat“.  Vrácení je možné toliko u nepoužitého Zboží, pouze po dobu 14 dnů ode dne převzetí Zboží a výhradně v případě, že Kupující je spotřebitelem. Reklamovat lze zboží vždy, kdy je uplatňována odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží. V případě, že Kupující Zboží reklamuje, je povinen uvést do pole „důvod reklamace“ odůvodnění své reklamace uvedením vady a popisem vady a toho, jak se projevuje; jinak se nejedná o reklamaci. Dále je Kupující povinen uvést adresu, na které má kurýr Prodávajícího reklamované nebo vracené zboží vyzvednout. Prodávající následně Kupujícímu zašle reklamační protokol potvrzující, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem uplatněného práva a jaký způsob vyřízení práva Kupující požaduje. Reklamační protokol je zaslán Kupujícímu e-mailem. Nemá-li Kupující u Prodávajícího zřízen Uživatelský účet, práva a povinnosti podle tohoto ustanovení Kupující realizuje prostřednictvím prostředí, na které je mu odkaz zaslán emailem při potvrzení Objednávky. 
 1. V případě oprávněné reklamace vzniká Kupujícímu právo na úhradu nezbytných nákladů spojených s přepravou Zboží. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato. 
 1. Pokud Prodávající při vyřizování reklamace zjistí, že reklamace není oprávněná je Kupující povinen nést náklady přepravy Zboží související s reklamací, a to v paušální výši 199 Kč.
 1. Kupující je oprávněn, v případě vyřizování reklamací Prodávajícím v rozporu s těmito VOP nebo Občanským zákoníkem, obrátit se na Prodávajícího s návrhem na mimosoudní vyřízení věci.
 1. Prodávající zavazuje reklamaci vyřídit do 30 dnů od jejího doručení Prodávajícímu. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má Kupující právo na výměnu Zboží za jiné (stejné), nebo může od Smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží Kupujícímu, přičemž je povinen Prodávajícího informovat, kterou z možností si vybral.

VIII.
ODSTOUPENÍ
 
 1. Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy (a tedy i Zboží vrátit) do 14 dnů od převzetí Zboží. Toto právo nemá Kupující, který není spotřebitelem. Kupující – spotřebitel má právo od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem. Odstoupení Kupující technicky uplatňuje prostřednictvím uživatelského účtu. V uživatelském účtu vybere „moje objednávky“ a z historie vlastních objednávek vybere Objednávku, kterou má zájem vrátit, tedy identifikuje Smlouvu, od které chce zcela nebo zčásti odstoupit. Z takto vybrané Objednávky vybere konkrétní Zboží, ve vztahu ke kterému má zájem od Smlouvy odstoupit a které chce vrátit. Dále je Kupující – spotřebitel povinen uvést adresu, na které má kurýr Prodávajícího Zboží, u něhož Kupující od Smlouvy odstupuje, vyzvednout. Potvrzení o uplatnění tohoto práva je Prodávajícím Kupujícímu zaslán bez zbytečného odkladu emailem. Nemá-li Kupující – spotřebitel u Prodávajícího zřízen Uživatelský účet, práva a povinnosti podle tohoto ustanovení Kupující realizuje prostřednictvím prostředí, na které je mu odkaz zaslán emailem při potvrzení Objednávky.
 1. Pro účely technického provedení odstoupení od Smlouvy Kupujícím, který není spotřebitelem se přiměřeně použijí ustanovení předchozího odstavce s tím, že v případě vrácení Zboží, kdy neexistuje důvod pro odstoupení od Smlouvy je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu přepravní náklady Zboží v paušální výši 199 Kč. 
 1. Kupující je povinen uvést důvod, pro který od Smlouvy odstupuje, ledaže se jedná o Kupujícího - spotřebitele, který odstupuje v zákonné 14 denní lhůtě; v tomto případě nemusí být důvod odstoupení uveden. Odstoupení, které bylo učiněno aniž by pro něj existoval zákonný nebo smluvní důvod se pro účely těchto VOP nepovažuje za odstoupení a nevyvolává následky odstoupením zamýšlené.
 1. Bude-li Kupující vracet Zboží jinak než prostřednictvím kurýra Prodávajícího, nelze takto vrácené Zboží zasílat na dobírku; v takovém případě se má za to, že Zboží vráceno nebylo. 
 1. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy zcela nebo z části a Kupující vrátil Zboží, ve vztahu k němuž došlo ke zrušení Smlouvy odstoupením Kupujícího, Prodávající Cenu za takové Zboží vrátí Kupujícímu do dvou týdnů ode dne doručení odstoupení s Zboží, na které se odstoupení vztahuje (jedná-li se o odstoupení Kupujícího z existujícího zákonného nebo smluvního důvodu. , vrátí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, kupní cenu, včetně nákladů na dodání zboží, stejným způsobem, jakým je od Spotřebitele přijal. Prodávající však není povinen vrátit kupní cenu zboží, včetně nákladů na dodání zboží, Spotřebiteli zpět dříve, než mu Spotřebitel předá vrácené zboží.
 1. S ohledem na hygienické podmínky nelze vracet používané zboží. Za používané Zboží se považuje zboží, s nímž bylo objektivně zacházeno nad rozsah nezbytné kontroly Zboží dle § 2104 občanského zákoníku.
 1. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, musí Prodávajícímu vydat vše, co na základě Smlouvy obdržel. Pokud to není dost dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží částečně rozbaleno, znečištěno, případně jakkoliv porušen obal), má Prodávající právo vyčíslit škodu dle aktuálního ceníku. Prodávající Kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou Cenu. Na Cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží. Došlo-li ke snížení hodnoty Zboží, je Prodávající oprávněn naúčtovat náklady tímto vzniklé.
 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že si Kupující Zboží nepřevezme do 7 dnů od oznámeného termínu k předání nebo do 7 dnů od jeho případného uložení na pobočce dopravce. Tímto ustanovením není dotčeno právo Prodávajícího dle § 2126 občanského zákoníku o svépomocném prodeji.
 1. Prodávající má právo na odstoupení od Kupní smlouvy v případě, že mu zboží nebude dodáno jeho dodavatelem, o této skutečnosti bude Kupujícího bez odkladu písemně informovat.